Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hợp nhất ngày gia hạn miền của tôi

Đồng bộ hóa ngày gia hạn cho các miền .com.net của bạn với ConsoliDate. Bạn có thể tùy chỉnh ngày gia hạn cho các miền của mình và đặt chúng thành gia hạn cùng một lúc.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn các hộp kiểm bên cạnh miền bạn sẽ cập nhật. Hoặc, chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền , rồi chọn Chọn tất cả .
    ảnh chụp màn hình của nhiều miền được chọn
  3. Chọn Ngày hợp nhất từ menu hành động.
    • Tùy thuộc vào kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm và cuộn xuống để xem Ngày hợp nhất .
  4. Chọn Gia hạn mới vào ngày. Chọn một ngày trong tương lai ngoài ngày hết hạn hiện tại của tất cả các miền đã chọn.
  5. Chọn Check Out và hoàn tất việc mua của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin