Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I access MySQL using SSH?

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

The steps for accessing your MySQL database vary depending on whether Parallels Plesk Panel is installed on your server.

To Access MySQL Using SSH with Parallels Plesk Panel Installed

 1. Log on to your server.
 2. At the command line, type su -. This gives you root access.
 3. At the command line, type mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`

  Note: To reset your MySQL password, at the command line, type mysqladmin -u admin -psetup password $PW

To Access MySQL Using SSH without Parallels Plesk Panel Installed

 1. Log on to your server.
 2. At the command line, type su -. This gives you root access.
 3. At the command line, type mysql -uroot -p
 4. Enter your MySQL root password.

  Note: MySQL's default root password is an empty string (no password is set).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.