Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I clear my outgoing mail queue on my Windows server with Mailenable?

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

To clear your outgoing mail queue on your Windows server with Mailenable:

  1. Log in to your Windows Server Remote Desktop as "administrator"
  2. Expand the MailEnable Management directory.
  3. Expand servers.
  4. Expand localhost and select Connectors.
  5. From one of your Connectors, select Queues.
  6. Select the Inbound or Outbound queue and wait for it to populate.
  7. To clear the queue, remove the files.

Note: If Mailenable freezes when populating the queue, you may have too many files and must remove the files via command line.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.