Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I create a Tomcat user in Simple Control Panel?

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

For security reasons, there is no default user configured for Tomcat web administration, but you can create a Tomcat user in SSH.

To Create a Tomcat User

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Edit the /usr/java/tomcat-5.5/conf/tomcat-users.xml file, for more information on editing files in SSH see the following.
  4. Add an entry by changing the user name and password as appropriate.

    Note: For the changes to take effect, you will need to restart the Tomcat service with the service tomcat55 restart command.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.