Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How do I rebuild qmail's queue if it is damaged or consists of a lot of spam messages?

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

You can recreate qmail's queue, but all current messages will be removed from the queue and cannot be restored.

To Recreate Qmail's Queue

 1. Connect to your server via SSH (more info).
 2. Switch to the root user (more info).
 3. At the command prompt, stop Qmail by typing /etc/init.d/qmail stop.
 4. Then, type the following:
 5. cd /var/qmail/queue
  rm -rf info intd local mess remote todo

  mkdir mess

  for i in `seq 0 22`; do
  mkdir -p mess/$i
  done

  cp -r mess info
  cp -r mess intd
  cp -r mess local
  cp -r mess remote
  cp -r mess todo

  chmod -R 750 mess todo
  chown -R qmailq:qmail mess todo

  chmod -R 700 info intd local remote
  chown -R qmailq:qmail intd
  chown -R qmails:qmail info local remote

 6. Start Qmail by typing /etc/init.d/qmail start.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.