Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

How does product pricing affect reseller commission and customer billing?

There are three factors that affect your commission and customers' billing: buy rates, minimum and suggested retail, and your price settings.

Buy Rates

We calculate your commission based on the difference in price you charge customers and your buy rate, less your transaction fees, or:

     Your commission = your retail price – your buy rate – transaction fees

  • Buy rates — The wholesale prices you pay for products you resell. Pro Resellers have lower buy rates than Basic Resellers, so we often refer to two prices when mentioning buy rates.
  • Transaction fees — A 2.5 percent fee applied to orders' dollar amount plus a $0.25 credit card processing fee per order.

Minimum and Suggested Retail

The minimum retail is the lowest price you can charge customers. The suggested retail price is what we recommend charging customers. These factors change simultaneously.

Price Settings

Your price settings are the prices you charge your customers:

  • Custom pricing — Choose your own pricing as a fixed dollar amount. Custom pricing does not update with changes made to minimum, or suggested retail factors, unless your minimum retail was set below the new minimum. In that case we set it to the new minimum.
  • Default pricing — Choose your pricing as a dollar amount or percentage above or below suggested retail. Default pricing updates with changes made to minimum and suggested retail factors.

How Changes Affect Your Commission and Customer Billing

Buy Rates, Minimum, and Suggested Retail Changes:

Both your commission and customers' billing change.

Only Buy Rates Change:

Only your commission changes.

Only Minimum and Suggested Retail Changes:

  • Using custom pricing — Your commission and customers' billing do not change, unless your minimum retail was set below the new minimum, in which case we set it to the new minimum. If your custom pricing is moved, your customers' billing and your commission changes.
  • Using default pricing — Both your commission and customers' billing change.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.