How long does setting up my Virtual Private Server take?

Setting up your Virtual Private Server (VPS) can take up to 29 hours. It may take up to 24 hours for the server option to appear in your account. Once this option appears, follow these instructions to configure and activate your VPS.

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Servers.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. In the VPS Control Panel follow the provided instructions for defining account name, user name, and password for your VPS.

Once you have finalized the setup procedure, your server will be ready in approximately 5 hours.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.