How many files can a shared hosting directory hold?

The number of files per directory you can have depends on your hosting type:

Hosting Type Max. files/directory
Linux Hosting (cPanel), Windows Hosting (Plesk), Managed WordPress No limit 1
Web & Classic 1,024 files/inodes2

1 Your hosting account cannot hold more than 500,000 files and folders (Windows) or 250,000 inodes (Linux). For best website performance, limit your directories to no more than 1,024 files/inodes each.

2 The longer your filenames, the fewer files you can have in a directory (file name lengths of 1-16 characters count as 1 inode, 17-32 characters count as 2, 33-48 characters count as 3, and so on).

These limits prevent accounts from taxing the server resources and negatively affecting load time. We'll warn customers exceeding these limits and we may relocate files to maintain server performance.

Note: If you receive an "Out of Disk Space" message when trying to add or create more files in a directory, that directory has reached its limit. To avoid this issue, split directories with many files/inodes into subdirectories, and remove 'cache' or 'thumbnail' directories manually or with a cron job.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.