How many websites can I host with one shared hosting account?

Depending on the kind of hosting account you have, you can either host multiple, separate websites or you can use subdomains on your primary domain name. For more information, see What type of hosting account do I have?

Our Deluxe, Premium, Unlimited, and Ultimate hosting accounts can host multiple websites. For more information, see Manage hosting account domains

Note: While we offer unlimited domain aliasing on our Deluxe, Premium, Unlimited, and Ultimate shared hosting accounts, we do not recommend using shared hosting for more than ten websites. Doing so taxes the server resources and hinders performance.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.