VPS & Máy chủ chuyên dụng (Trung tâm kiểm soát dịch vụ lưu trữ) Trợ giúp

How much space can I get to backup my Virtual Private Server?

We currently offer FTP Backup plans with 15 GB, 30 GB, 60 GB, or 120 GB of space.


Bài này có hữu ích không?
Thanks for your feedback. To speak with a customer service representative, please use the support phone number or chat option above.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Tell us what was confusing or why the solution didn’t solve your problem.