Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How to check my Java version on CentOS

java is a utility program for starting Java applications. It creates a runtime environment, loads the specified class, and then invokes that class's main() method. If the optional -jar command-line parameter is specified, instead of getting the initial class name from the command line, the program reads the initial class from the manifest file within the specified JAR file. There are many command line options available to help configure the runtime environment, like to increase available memory, identify where to find needed classes/libraries, or display the version information.

Warning: GoDaddy's shared hosting accounts do not support Java.
DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 1 min
RELATED PRODUCTS Linux-based VPS or dedicated servers

To find out what version of Java you are using, just pass the -version command-line option to the tool:

java -version

As long as you have classnames set up, there is a second command-line option of -showversion.

java -showversion Test

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.