Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How to create a MySQL user

MySQL is currently one of the most popular relational database management systems (RDBMSs) in the world. MySQL is available for a variety of platforms, including Linux operating systems such as CentOS.

User names allow the system administrators in MySQL to control the access that each user has. Each end user should have an individual user name so that administrators can determine which user has performed a particular action. Adding users in MySQL is a routine administrator task that requires root access.

DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 5 min
RELATED PRODUCTS Linux-based VPS or dedicated servers

Here is a quick tutorial on how to add a new user in MySQL.

Log on to MySQL with root

Use the following command from the CentOS command line to log on to MySQL with the root user name:

# mysql -u root -p

Enter the password for root when prompted.

Create the MySQL user name and quit MySQL

Create the user ‘testuser' for the host ‘localhost' with the password ‘testpassword':

mysql> create user 'testuser'@'localhost' identified by 'testpassword';
mysql> quit

Log on to MySQL with the user name

Verify that you have successfully created the user name by logging back in to MySQL with the user name that you just created:

# mysql -u testuser -p

Enter the password 'testpassword' when prompted.

The above commands should produce output similar to the following:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.