Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

How to install Nodejs on CentOS

For server-side programming, Node.js gets a lot of attention. If an application needs backend functionality, Node.js is certainly worth a look. More importantly, it's super simple to get Node up and running on CentOS.

DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 5 min
RELATED PRODUCTS CentOS-based VPS or dedicated servers

Install the EPEL repository

yum install epel-release

Install Node.js

yum install nodejs

Double-check to make sure everything is working

You can verify the install by checking the version number of Node.

node --version

This should return the version number (e.g. "v0.10.30").


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.