Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

HTTP và HTTPS

HTTP, hay giao thức truyền siêu văn bản, là cách máy chủ web giao tiếp với các trình duyệt như Internet Explorer® và Mozilla Firefox®. HTTP cho phép khách truy cập xem một trang và gửi thông tin trở lại máy chủ Web.

HTTPS, giao thức truyền siêu văn bản an toàn, là HTTP thông qua một kết nối được bảo mật. Thông tin liên lạc qua máy chủ HTTPS được mã hóa bởi một chứng nhận bảo mật được gọi là SSL. Mã hóa ngăn chặn các bên thứ ba nghe trộm các liên lạc đến và đi từ máy chủ.

Lưu ý: Chỉ những máy chủ có SSL riêng mới có thể tạo kết nối HTTPS. Khách truy cập trang không thể mã hóa kết nối.

Nếu bạn có một tài khoản lưu trữ với SSL mã hóa kết nối, bạn có thể tự động chuyển hướng khách truy cập đến phiên bản HTTPS của trang web của bạn ( thêm thông tin ).