GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hủy đơn hàng đặt sẵn và giám sát miền của tôi

Bạn có thể quyết định miền được giám sát hoặc đặt hàng sẵn không còn phù hợp với nhu cầu của bạn, vì vậy bạn có thể hủy các dịch vụ này bất cứ lúc nào trong tài khoản của mình.

  1. Vui lòng truy cập GoDaddy, trang Sản phẩm của tôi . Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Cuộn xuống và chọn Sản phẩm miền rồi chọn Quản lý bên cạnh Đơn hàng đặt sẵn miền .
  3. Chọn hộp bên cạnh miền bạn đang hủy, sau đó chọn Xóa miền đã chọn.
  4. Chọn hộp bên cạnh Xóa đơn hàng đặt sẵn và theo dõi , sau đó chọn Ok .
  5. Xem lại thông báo xác nhận, sau đó chọn OK .

Sau khi đơn hàng đặt sẵn bị xóa, bạn sẽ để lại một khoản tín dụng có thể được sử dụng đặt hàng sẵn miền khác đặt .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin