Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hủy đơn hàng từ cửa hàng trực tuyến của tôi

Đôi khi bạn có thể muốn hủy đơn hàng do khách hàng đặt nhầm.

  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trong Bảng điều khiển, chọn Thương mại và trong mục Đơn hàng, hãy chọn Đơn hàng.
  1. Chọn đơn hàng bạn muốn hủy từ danh sách đơn hàng.
  2. Chọnbiểu tượng ba dấu chấm ngang bên cạnh Thực hiện đơn hàng , rồi chọn Hủy đơn hàng .
  3. Lưu ý: Bạn không thể hủy đơn hàng sau khi đã hoàn thành.

  4. Chọn để xác nhận bạn muốn hủy đơn hàng.

Xem thêm thông tin