VPS & Máy chủ chuyên dụng (Máy chủ của tôi) Trợ giúp

Hủy Sao lưu trang web

Nếu bạn không muốn sử dụng Sao lưu trang nữa, bạn có thể xóa chức năng này khỏi máy chủ.

Hủy Sao lưu trang sẽ xóa hết tất cả các bản sao lưu của bạn. Sau khi bạn đã hủy dịch vụ này, chúng tôi sẽ không thể khôi phục hay truy cập vào các bản sao lưu này cho bạn.

  1. Trong bảng điều khiển Máy chủ của tôi, nhấp vào thẻ Sao lưu .
  2. Trong khu vực Sao lưu trang , nhấp Đổi gói.
  3. Nhấp Hủy gói hai lần.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?