Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Import your site database


Required: The remaining steps in this series require a hosting account with a fresh installation of WordPress.

The database SQL file that you downloaded in step 2 should be imported into the new database for the destination site. You may need to contact your new host provider for specific details, however most use the same phpMyadmin control panel used in step two.

 1. Connect to your new hosting account database, by using the details provided by your new host provider.
 2. In phpMyAdmin, select your database from the menu on the left.
  an image showing how to select database name from menu on left
 3. On the Structure tab select Check all, and then select Drop to prepare the database for the SQL import.
  an image showing how to select check all and select drop from the pull-down menu
 4. Select Go.
 5. Select Yes on the alert message that appears.
 6. Select Import, and then select Choose file to locate the SQL file that you edited in step four.
 7. Select Go.

Note: If you receive an error message stating "Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume" you can immediately select the same file to import and continue the restore where it left off.


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.