Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Improve WordPress security

Making your WordPress site secure is one best ways to ensure it's safe from common malicious attacks. There are multiple ways to secure your site and some options may not work with certain plugins, themes, or hosting accounts. You have two options when securing your WordPress site:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee. We will perform the services provided they will not impact your site performance, or unless specifically requested:

Performed through the Sucuri Security plug-in.

  • Verify WordPress version is up-to-date
  • Make the WordPress version private
  • Block php files in uploads, wp-content, wp-includes directories
  • Remove WordPress readme file
  • Enable DISSALLOW_FILE_EDIT in WordPress

Performed without the Sucuri Security plug-in.

  • Limit login attempts
  • Disable directory browsing
  • Disable xml-rpc

Do it yourself


To do it yourself, see Difficulty
Install and setup Sucuri security plugin in WordPress Medium
Limit login attempts in WordPress Medium
Disable directory browsing Medium
Disable XML-RPC Medium

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.