Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

In các đơn hàng từ cửa hàng trực tuyến của tôi

In đơn hàng để gửi làm hóa đơn hoặc phiếu đóng gói, hoặc tải xuống để lưu trữ riêng. Đơn hàng tải xuống sẽ ở dạng tập tin .csv (các giá trị phân tách bằng dấu phẩy), xem được bằng hầu hết các chương trình trang tính, chẳng hạn như Excel.

  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trong Bảng điều khiển, chọn Thương mại và trong mục Đơn hàng, hãy chọn Đơn hàng.
  4. Vui lòng chọn hộp kiểm bên cạnh (các) đơn hàng mà bạn muốn in.
  5. Vui lòng chọn bạn có nên ẩn chi tiết giá, chẳng hạn như cho một phiếu giao hàng.
  6. Vui lòng chọn Xem trước để mở hóa đơn trong thẻ mới.
  7. In hoặc lưu đơn hàng theo quy trình trong trình duyệt.

    Lưu ý: Thông tin đầu trang của hóa đơn của bạn sẽ dựa trên tên trang của bạn trong trình soạn thảo website Cài đặt > Thông tin cơ bản. Chi tiết thông tin liên hệ hóa đớn của bạn sẽ dựa trên Thông tin Doanh nghiệp trong Thương mại và dưới Tổng quát hãy chọnCài đặt Cửa hàng.

Xem thêm thông tin