Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Increasing User File Upload Limits Using php.ini on Your Linux Server

Warning: For the shared hosting version of these instructions, see PHP upload limits on shared hosting

Note: The location of your php.ini file can vary, depending on your operating system/control panel combination. If you are using Fedora 4 with Parallels Plesk Panel, for example, this file is in the following location: /etc/php.ini

If you are using a different operating system and/or control panel, you can find the location of your php.ini file by running the following from your command line:

php -i | grep php.ini

There are two variables within your php.ini file that are responsible for managing user file uploads.

  • post_max_size This variable determines the maximum amount of data that PHP will accept in a single form submission using the POST method. Its default value is 8 MB, as shown below:
    post_max_size = 8M
  • upload_max_filesize This variable limits the size of an individual file uploaded to your site. Its default value is 2 MB, as shown below:
    upload_max_filesize = 2M

An increase in the value of these variables expands user file upload limits.

Note: After making changes to php.ini, you must perform an httpd restart for them to take effect. This is accomplished by running the following from your command line:

/etc/init.d/httpd restart

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.