Dịch vụ lưu trữ Web và Cổ điển Trợ giúp

Install applications

Your hosting account has a built-in tool to make installing applications like WordPress®, Joomla!®, Drupal® and others simple.

To Install Applications through Your Control Panel

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the More menu, select Applications.
  5. In the list of popular apps, or after searching for the app you want to use, click Install.

    Note: You can perform click Install if your hosting account is compatible with the application.

  6. Complete the on-screen fields, and then click OK.
    Warning: If you want to install the application in the root of your website, leave the Directory field empty.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.