Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Install Drupal using cPanel

If you would like to use Drupal to create your website and manage your online content, you can install it directly through the cPanel application manager.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. On the upper toolbar, click Applications.
  6. In the Apps for Content Management section, click the Drupal Button icon for Drupal.
  7. Click Install this Application.
  8. Complete or change any fields, and then click Install.

Once the installation is complete, you can log in to Drupal using the username, password, and domain you chose during the install. Navigate to coolexample.com/admin to log in, where coolexample.com is your domain.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.