Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Install git on my Web & Classic Hosting account

Git is a free and open source distributed version control system designed to increase efficiency and improve team workflows.

Difficulty Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
Time required 15-30+ min
Related products Shared Web Hosting
 1. Download the latest release of git from https://github.com/git/git/releases.
 2. Log in to your Web Hosting account via SSH. For more info, see Connect to my Web Hosting account with SSH (Secure Shell).
 3. Unpack the tar file.

  Note: Throughout these code snippets, we'll use the tar file "git-1.8.1.2.tar.gz" as an example. You need to make sure your code matches the tar file you downloaded.


  tar -zxf git-1.8.1.2.tar.gz
 4. Browse to the newly created directory for the tar file:
  cd git-1.8.1.2
 5. Confirm that the tar file is installed:
  ~/opt/usr/bin/git --version
  git version 1.8.1.2
 6. Get git on your path and tell Git not to do SSL verification. If you haven't already, create a ~/.bash_profile file and add the following to it:
  export GIT_SSL_NO_VERIFY=true
  PATH=$PATH:$HOME/opt/usr/bin
  export PATH
  GIT_EXEC_PATH=$HOME/opt/usr/libexec/git-core
  export GIT_EXEC_PATH
 7. Make sure these settings are working correctly by running the following command:
  source ~/.bash_profile
 8. Check the version:
  git --version
  git version 1.8.1.2
 9. Git is now installed on your Web Hosting Account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.