Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Install Joomla!

Joomla!® is a personal publishing platform, or content management system, that you can use to set up a website.

Note: This process does not work for free hosting accounts and secondary or aliased domain names on Windows® hosting accounts. You must manually install Joomla! with these types of hosting accounts.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. Click Popular Apps.
 5. In the search field, type joomla, and then click Search.
 6. Click the version of Joomla! you want to install.
 7. Click Install Now.

  Note: The Install Now button displays only when the selected application is compatible with one or more hosting plans in your account.

 8. Select the domain name you want to use.
 9. Enter a database description and password, and then click Next.
 10. Choose an installation directory, and then click Next.

  Note: To install Joomla in your root directory, leave this field empty.

 11. Enter the Admin Name, Admin Password, and Email for your Joomla installation.
 12. Click Finish.

Joomla will be installed to your hosting account with the options you selected. When it is complete, you will receive a confirmation email.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.