Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Windows Hosting (Plesk) Trợ giúp

Install WordPress or other applications in my Windows Hosting account

WordPress is one of the most popular website building tools - you can create everything from blogs to eCommerce sites. Here's how to install WordPress (or other applications) on your Windows Hosting account.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select Web Hosting, and next to the Windows Hosting account you want to use, select Manage.
  3. In the account Dashboard, select Plesk Admin.
  4. In the Plesk home page, in the left-hand navigation select Applications.
    select applications
  5. Select Feature Applications.
  6. To install WordPress, next to WordPress select Install. Or, browse to find other applications you need for your site. When you find an app you want, select Install.

More info

Liên quan đến cộng đồng

mikep's Avatar
Joomla & WordPress Application installation failure

1 Câu trả lời

Last posted almost 5 years ago.

developer_1997's Avatar
How to install an application via FTP

1 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

daveckw's Avatar
Applications Quick Installation Not Compatible

1 Câu trả lời

Last posted almost 3 years ago.

KimmV's Avatar
Wordpress installation unsuccessful

4 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

JohnnyR's Avatar
Install Application

1 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng