Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Installing and Configuring a Digital Certificate on Mac OS X Server 10.6

There are two separate certificates you need to install—the intermediate certificate and your server certificate. You can download these certificates in a zip file from the admin interface.

For more information about downloading your certificate, see Download my SSL certificate files.

To Install the Intermediate Chain

 1. Copy the certificate files to your server.
 2. Launch the Keychain Access application (/Applications/Utilities/Keychain Access).
 3. If the button at the lower left of the Keychain Access window is labeled "Show Keychains" then click the button to show the Keychain list.
 4. Select the System keychain.
 5. Click the padlock icon at the top left to unlock the System keychain. Authenticate as a user with administrative privileges, if prompted.
 6. Select File->Import. Navigate to and select the intermediate certificate that you copied to your server.
 7. Verify that the "GoDaddy Secure Certification Authority" appears in the list.
 8. Close the Keychain Access application.

To Install Your Certificate

 1. Launch the Server Admin tool and connect to the server where you want to install the certificate.
 2. In the Servers pane, select the server on which you want to install the SSL certificate.
 3. Select Certificates from the toolbar at the top of the right pane.
 4. Select the item representing the certificate you have requested. Click the "Gear" button and then select Add Signed or Renewed Certificate from Certificate Authority....
 5. Drag the file containing your server certificate to the blue certificate icon that displays after the previous step.

  Note: Make sure to drag the file with your server certificate. Do NOT use the file containing the intermediate certificate.

 6. Click Replace Certificate.

Assign the Certificate to your Services

After installing your certificate as well as the intermediate CA certificate, you can assign this certificate to the desired services (Web, Mail, iChat, Open Directory, etc.). In the appropriate settings pane for the desired service, select the certificate that you have just installed and then click the Save button.

Your SSL Certificate is installed. If you have problems, please see Test your SSL's configuration to help diagnose issues.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.