Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Installing MSSQL and myLittleAdmin on Parallels Plesk Panel 10 Windows Servers

Windows® dedicated servers with Parallels Plesk Panel® 10 can use its built-in update tool to install the following MSSQL versions:

 • Windows 2003 Servers — MSSQL 2005
 • Windows 2008 Servers — MSSQL 2008

You can also install MyLittleAdmin, a Web-based tool for managing MSSQL databases. However, after installing MSSQL and MyLittleAdmin, you must complete a few steps before using MyLittleAdmin to manage your databases.

To Install MSSQL and myLittleAdmin on Windows Servers with Plesk 10

 1. Go to https://[[ipaddress]]:8443, where [[ipaddress]] is you server's IP address.
 2. Log in to Plesk using the user name admin and your server password.
 3. In the Server Management section on the left, click Tools & Utilities.
 4. In the Panel section, click Updates.
 5. Enter your server password. The Login Name is already populated with NetworkAdmin.
 6. Click Log in.
 7. Click Add Components.
 8. Select one of the following, and then select myLittleAdmin:
  • Windows 2003 Servers — MSSQL 2005
  • Windows 2008 Servers — MSSQL 2008
 9. Click Continue.

Do not close the window while the installation completes. It can take up to 20 minutes.

You can now create MSSQL databases and database users within Parallels Plesk Panel. However, if you try to launch myLittleAdmin to manage any of those databases, you will get a 404 error until you finish configuring myLittleAdmin.

To Finish Configuring MSSQL and myLittleAdmin with Plesk 10

 1. Remote Desktop to your server.
 2. From the Start menu, Select Run and type cmd, and then click OK.
 3. Type the following depending whether you have a 32-bit or 64-bit operating system, then press Enter:
  • 32-bit
   cd C:\Program Files\Parallels\Plesk\admin\bin
  • 64-bit
   cd C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\admin\bin
 4. Type the following, and then press Enter:
  websrvmng.exe --reconfigure-sqladmin
 5. Type the following, and then press Enter:
  defpackagemng.exe --fix --type=sqladminMssql

You can now launch myLittleAdmin by clicking Webadmin within Plesk.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.