Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Installing Zend Optimizer on Your Linux Virtual Dedicated Server

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

Zend Optimizer is an application that runs files encoded by Zend Guard and enhances the performance of your PHP applications.

Zend Optimizer is only available for accounts using PHP 5.2 or below. For more information, see View or change your PHP version in Web & Classic hosting. Other versions of PHP use Zend Guard Loader. For more information, see

.

To Install Zend Optimizer on Your Linux Virtual Private Server (VPS)

 1. Access your Linux server through SSH. For more information on how to access your server through SSH, see: Log in to my server
 2. Download Zend Optimizer for Linux x86 to your root directory.
 3. Use this command to untar the file:
  [root@localhost ~]# tar -xvzpf ZendOptimizer-3.3.9-linux-glibc23-i386..tar.gz
 4. Use this command to copy the appropriate ZendOptimizer.so into the directory that corresponds to your PHP version:
  # cp /root/ZendOptimizer-3.3.9-linux-glibc23-i386/data/5_1_x_comp/ZendOptimizer.so /usr/lib/php/modules/
  You can check the required directory with this command:
  # php -i | grep extension_dir
 5. Use this command to add the appropriate string to your php.ini file:
  # echo "zend_extension= /usr/lib/php/modules/ZendOptimizer.so" >> /etc/php.ini
 6. Restart Apache Web Server.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.