Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Intel vPro: certificate info

If you are using an Intel® vPro™ server, purchase a Deluxe SSL certificate and specify that it is for vPro during the application process.

Note: If you do not see the option to purchase a Deluxe SSL, contact customer support.

When purchasing a Deluxe SSL for a vPro server, select one of the following options:

  • Single Domain for a single domain environment.
  • Single Domains with Unlimited Subdomains (wildcards are supported for AMT 2.6 / 3.2 and higher).

Generating a Certificate Signing Request

Before you apply for the certificate you must first generate and submit a Certificate Signing Request (CSR). Your Web server software generates the CSR and creates the public/private key pair that you will use to encrypt and decrypt secure transactions.

Note: It is not necessary to specify a department or organizational unit (OU) when generating a CSR.

For more information, see CSR Generation Instructions.

Applying for a Certificate

During the application process, specify that this certificate is for use with Intel vPro.

Select vPro

This selection adds the required Intel vPro provision to your certificate.

Download the SSL Certificate

After your application is approved, you'll need to download your certificate files. When selecting your server type, select Other. The bundle of files this downloads includes an intermediate and a cross certificate; you must install both of these to ensure your certificate works properly.

After downloading the bundle, see Install SSL certificates.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.