Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Khách hàng được miễn thuế của GoDaddy

Một số khách hàng hoặc đại lý được miễn thuế. Miễn thuế được cấp ở cấp độ bang hoặc quốc gia. Nếu bạn được miễn thuế hợp lệ,liên hệ với chúng tôi hoặc gửi email đến salestax@godaddy.com . Bằng chứng miễn thuế của bạn nên bao gồm:

  • Số tài khoản khách hàng / đại lý / PLID GoDaddy.com của bạn
  • Tên tổ chức được miễn trừ của bạn
  • Thông tin liên hệ ưu tiên
  • Hồ sơ miễn thuế của bạn
  • Bất kỳ thông tin bổ sung nào được yêu cầu bởi chính phủ của bạn

Lưu ý: Việc miễn thuế thu nhập của liên bang không có giá trị cho các mục đích thuế bán hàng của tiểu bang.

Xem thêm thông tin