Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Khôi phục cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Sao lưu trang trong dịch vụ lưu trữ cPanel

Lưu ý: Sao lưu trang chưa được bán dưới dạng sản phẩm mới kể từ tháng 1 năm 2018. Để biết giải pháp sao lưu mới của chúng tôi, hãy xemSao lưu trang web là gì?

Bạn có thể khôi phục cơ sở dữ liệu về trạng thái trước đó bằng cách sử dụng bản sao lưu Site Backup.

Cảnh báo: Việc sử dụng các bản sao lưu này sẽ ghi đè lên toàn bộ cơ sở dữ liệu, có nghĩa là mọi dữ liệu mới được nhập kể từ khi bản sao lưu được tạo sẽ bị mất.
  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Quản trị cPanel.
  4. Trong Trang chủ cPanel, trong vùng Tập tin , nhấp Sao lưu trang .
  5. Trong phần Cơ sở dữ liệu , nhấp vàoKhôi phục tập tin ( Khôi phục cơ sở dữ liệu ).
  6. Từ menu Ngày , chọn bản sao lưu bạn muốn sử dụng.
  7. Nhấp vào Khôi phục.
  8. Chọn hộp để xác nhận, sau đó nhấp vào Khôi phục một lần nữa để hoàn tất việc khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn.

Quá trình khôi phục có thể mất vài phút để hoàn tất, tùy thuộc vào dung lượng cơ sở dữ liệu bạn đang khôi phục.

Bước tiếp theo