Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Khôi phục trang của tôi

Tài khoản WordPress được quản lý sẽ hỗ trợ sao lưu tập tin cài đặt và cơ sở dữ liệu WordPress trong 30 ngày. Bạn có thể chọn khôi phục tập tin, cơ sở dữ liệu hoặc cả hai.

Cảnh báo: Mọi thay đổi được thực hiện sau ngày sao lưu đã chọn đó sẽ bị mất. Ví dụ: nếu bạn khôi phục cơ sở dữ liệu, các nội dung như hồ sơ bán hàng, bài đăng và bình luận được thực hiện sau ngày sao lưu bạn chọn sẽ bị xóa.
 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trong mục WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả.
 3. Cạnh trang bạn muốn khôi phục, chọn Tổng quan từ menu.
 4. Từ menu ở phía trên, vui lòng chọn Sao lưu.
  1. Để sao lưu tài khoản của bạn ngay, bên dưới Sao lưu, vui lòng chọn Sao lưu ngay.
  2. Để sao lưu và tải xuống các tập tin hay cơ sở dữ liệu nhất định, bên dưới Lịch sử sao lưu, vui lòng chọn một ngày. Rồi chọn Tải về bản sao lưu và chọn loại sao lưu để khôi phục:

   Chọn: Nếu tình huống này xảy ra:
   Các tập tin Bạn mới thêm, thay đổi hoặc cập nhật giao diện/trình cắm.
   Bạn gần đây đã tải lên tập tin qua sFTP.
   Bạn đã sửa giao diện/trình cắm bằng trình soạn thảo WordPress.
   Cơ sở dữ liệu Bạn đã thay đổi một số cài đặt và trang của bạn không còn hoạt động.
   Bạn cần dọn dẹp lượng thư rác lớn nhận được gần đây.
   Tên người dùng/mật khẩu của bạn đã thay đổi mà bạn không biết.
   Tập tin & cơ sở dữ liệu Trang của bạn chỉ tải màn hình trắng.
   Lớp bảo mật trang của bạn đã bị xâm nhập.

 5. Chọn Khôi phục .

Xem thêm thông tin