Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Khôi phục website của tôi bằng Sao lưu trang

Lưu ý: Sao lưu trang chưa được bán dưới dạng sản phẩm mới kể từ tháng 1 năm 2018. Để biết giải pháp sao lưu mới của chúng tôi, hãy xemSao lưu trang web là gì?

Bạn có thể khôi phục toàn bộ trang hoặc từng tập tin và thư mục từ bản sao lưu Sao lưu trang.

Sử dụng các bản sao lưu sau:

 • Ghi đè các tập tin hiện có bằng bản sao của tập tin từ bản sao lưu
 • Không ảnh hưởng đến các tập tin không có phiên bản trong bản sao lưu. Ví dụ: các tập tin được tạo sau khi sao lưu sẽ không bị xóa hoặc thay đổi.
 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
  nhấp vào quản lý
 3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Quản trị cPanel.
 4. Trong Trang chủ cPanel, trong vùng Tập tin , nhấp Sao lưu trang .
 5. Nhấp vào Khôi phục tập tin .
 6. Chọn các thư mục và tập tin bạn muốn khôi phục.
 7. Nhấp vào Khôi phục tập tin một lần nữa.
 8. Nhấp vào Khôi phục.

Bước tiếp theo