Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kiểm tra định mức bộ nhớ email của tôi

Theo dõi dung lượng lưu trữ bạn có trong tài khoản email Microsoft 365. Bạn có thể kiểm tra dung lượng email của mình bất cứ lúc nào.

Nếu bạn có Email thiết yếu, định mức của bạn là 10 GB. Nếu bạn có Dịch vụ kinh doanh trực tuyến thiết yếu hoặc Chuyên nghiệp, định mức của bạn là 50 GB.

  1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
  2. Ở góc trên bên phải, chọnNút bánh răng cài đặt Cài đặt .
  3. Chọn Chung rồi chọn Lưu trữ . Bạn sẽ thấy dung lượng mà bạn đã sử dụng.
    Thanh lưu trữ hiển thị 8% được sử dụng

Xem thêm thông tin