Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kiểm tra email cPanel của tôi

Sau khi thiết lập tài khoản email, bạn có thể kiểm tra email của mình thông qua các ứng dụng webmail tích hợp sẵn của cPanel, Roundcube hoặc Horde Mail.

  1. Truy cập http: // tên miền / webmail của bạn .
  2. Đăng nhập vào cPanel.
  3. Chọn một ứng dụng webmail ưa thích.
  4. Ứng dụng webmail đã chọn của bạn sẽ mở ra.

Xem thêm thông tin