Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kiểm tra số dư Good As Gold của tôi

Sau khi thêm tiền vào tài khoản Good As Gold , bạn có thể kiểm tra số dư tài khoản để xem bạn có bao nhiêu tiền để mua hàng bằng Good As Gold.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Phương thức thanh toán Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Nhấp vào Good As Gold để xem các giao dịch và số dư của bạn. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để sắp xếp giữa tiền gửi và rút tiền (mua).

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin