GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kiểm tra trạng thái của các miền Dịch vụ môi giới của bạn

Cho dù bạn đang mua hay bán miền thông qua Dịch vụ môi giới miền, bạn có thể kiểm tra trạng thái miền của mình trong bảng điều khiển. Bảng điều khiển hiển thị danh sách các miền hiện đang được mua hoặc bán thông qua Dịch vụ môi giới miền. Sau khi bạn bán hoặc mua miền, chúng tôi sẽ xóa miền đó khỏi danh sách.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn Mua & Bán từ menu trên cùng, sau đó chọn Dịch vụ môi giới miền .
  3. Xem lại danh sách các miền của Dịch vụ môi giới miền của bạn và xem trạng thái của chúng trong tiêu đề Trạng thái.
  4. Xem thông tin bổ sung bằng cách chọn thẻ cho miền của bạn. Trang mới sẽ hiển thị chi tiết về trạng thái Dịch vụ môi giới miền hiện tại.

Xem thêm thông tin

  • Bạn vẫn có câu hỏi? Xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc liên hệ với đại lý môi giới cá nhân của bạn.
  • Sử dụng tính năng xác minh hai bước để bảo vệ toàn bộ tài khoản GoDaddy của bạn.