Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Kiểm tra và quản lý hồ sơ MX của tôi

Bạn cần có hồ sơ MX chính xác để nhận email. Để kiểm tra hồ sơ MX, hãy truy cập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc. Nếu hồ sơ không đúng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cài đặt chính xác của tài khoản email POP hoặc IMAP.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc. Sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn (địa chỉ và mật khẩu Workspace Email sẽ không dùng được ở đây).
  2. Chọn Công cụ, rồi chọn Cài đặt máy chủ.
    Menu Công cụ mở ra, bên dưới là lựa chọn Cài đặt máy chủ
  3. Cửa sổ Hồ sơ MX sẽ mở và cho biết hồ sơ có đúng hay không.
    Hồ sơ MX cho biết các hồ sơ MX đều chính xác

Lưu ý: Mọi thay đổi đối với hồ sơ MX của miền có thể mất tới 48 giờ để hoàn tất.

Xem thêm thông tin