Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Pro Trợ giúp

Check my website performance in GoDaddy Pro

On your GoDaddy Pro dashboard, you can check if the website is performing well and get recommendations to help speed up the website.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Select Sites in the left sidebar.
  3. Hover over the website and select Open website dashboard.
    Open website dashboard
  4. Select Performance in the left sidebar. Then select Activate Performance Check.
  5. Select Activate in Free Performance Check section.
  6. Select the location of the server that will check the performance right next to the Run performance check (the performance may vary for different locations).
  7. Select Run performance check.

More info