GoDaddy Trợ giúp

Kinh doanh miền với GoDaddy trong Đấu giá Công khai 7 Ngày

GoDaddy Đấu giá sẽ cho phép bạn niêm yết miền của mình để bán trong Đấu giá công khai 7 ngày.

Bạn cài đặt giá yêu cầu là việc đặt giá bắt đầu tối thiểu mà người mua có thể nhập cho tên miền. Người mua tiềm năng sẽ đặt giá và người đặt giá cao nhất sẽ thắng khi đấu giá kết thúc. Bạn cũng có thể cài đặt giá dự trữ để miền chỉ bán khi đấu giá thắng đạt đến ngưỡng.

Lưu ý: Người mua tiềm năng không thể thấy giá dự trữ nhưng họ có thể thấy bạn đã cài đặt giá này ai đó đã đạt được giá này.

Để biết thêm thông tin về tùy chọn niêm yết của bạn, vui lòng xem qua Các loại danh sách cho GoDaddy Đấu giá®.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Đấu giá của bạn.
 2. Từ menu phía trên, vui lòng chọn Niêm yết một miền. Trang niêm yết một miền sẽ được hiển thị.
 3. Lưu ý: Nếu bạn vẫn chưa thêm ít nhất một loại thanh toán trong tài khoản GoDaddy Đấu giá của bạn, một thông báo Không tìm thấy tài khoản sẽ được hiển thị. Vui lòng nhấp vào OK để đi đến trang Cài đặt của tôi. Vui lòng xem qua Chỉnh sửa cài đặt tài khoản GoDaddy Đấu giá® để xem hướng dẫn về việc thêm một loại thanh toán. Khi hoàn tất, bạn hãy nhấp vào Niêm yết một miền để trở lại trang Niêm yết miền của bạn.

 4. Trong trường Tên miềnXác nhận tên miền, vui lòng nhập vào tên miền bạn muốn niêm yết.
 5. Từ Loại danh mục, vui lòng chọn Đấu giá Công khai 7-Ngày.
 6. Trong phần Thêm chi tiết danh mục, vui lòng hoàn tất như dưới đây:
  • Số tiền Đặt giá khởi điểm — Nhập Đặt giá khởi điểm tối thiểu theo Đô la. Bạn phải nhập ít nhất 20$.

   Lưu ý: Để niêm yết tên miền của bạn với giá hơn 50.000$, bạn phải sử dụng loại danh mục Chào giá/Chào giá cạnh tranh. Để biết thêm thông tin, bạn hãy xem qua Bán miền với Phiếu mua hàng / Chào giá truy cập hoặc Danh sách Mua ngay.

  • Tùy chọn: Thêm giá dự trữ — Chỉ bán tên miền nếu đấu giá thắng đạt đến ngưỡng, vui lòng chọn tùy chọn này rồi nhập số tiền tối thiểu bạn sẽ chấp nhận theo đô la.
  • Vui lòng chọn Giờ Kết thúc Đấu giá — Bạn hãy chọn khoảng thời gian trong đó bạn muốn đấu giá kết thúc.
  • Hạng mục — Vui lòng chọn hạng mục bạn muốn niêm yết tên miền.

   Lưu ý: Bạn sẽ nhận được một hạng mục miễn phí với danh mục của mình và bạn có thể mua thêm bốn hạng mục với chi phí thêm.

  • Tùy chọn: Kèm theo một Web Site — Bạn hãy chọn tùy chọn này để kèm theo website hiện tại, trực tiếp khi bán tên miền. Khi được chọn, một liên kết đến website sẽ hiển thị trong danh mục của bạn.
  • Tùy chọn: Có chứa nội dụng người lớn — Vui lòng chọn tùy chọn này nếu website của bạn có nội dung người lớn.
  • Tùy chọn: Mô tả — Nhập một mô tả cho tên miền bạn đang niêm yết. Nếu có dữ liệu lưu lượng truy cập cho tên miền, bạn có thể thêm vào phần mô tả.
 7. Tùy chọn: Trong phần Tăng khả năng hiện thị, bạn có thể tăng độ lộ diện của tên miền với các nâng cấp dưới đây:
  • Tính năng biến danh mục của tôi thành trang chủ — Vui lòng chọn niêm yết tên miền của bạn trong phần Danh mục Tính năng của trang chủ Đấu giá.
  • Tính năng biến danh mục của tôi thành trang Hạng mục — Vui lòng chọn niêm yết tên miền của bạn trong phần Danh mục Hạng mục trên trang Hạng mục tương ứng.
 8. Trong phần Nhận thanh toán, bạn hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
 9. Trong phần Thỏa thuận, vui lòng chọn rằng bạn đã đọc và đồng ý với tất cả thỏa thuận có liên quan, cũng như cấu trúc định giá mới của GoDaddy Đấu giá.
 10. Bạn có thể nhấp vào Hoàn tất để đi đến thanh toán, hay nhấp vào Tạo danh mục khác để niêm yết miền khác trước khi thanh toán.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa chọn bất kỳ tùy chọn nâng cấp nào và bạn đã là thành viên của GoDaddy Đấu giá, bạn không cần đi đến thanh toán để hoàn tất danh mục của mình.

Có thể mất đến 72 giờ để GoDaddy Đấu giá kích hoạt danh mục của bạn.