Dịch vụ lưu trữ Web và Cổ điển Trợ giúp

Kết nối với MySQL bằng cách sử dụng PHP

Bạn có thể truy cập các cơ sở dữ liệu MySQL trực tiếp thông qua các bản thảo PHP. Việc này cho phép bạn đọc và viết dữ liệu vào cơ sở dữ liệu trực tiếp từ website của bạn.

Để kết nối với MySQL bằng cách sử dụng PHP

 1. Kết nối với máy chủ MySQL của bạn bằng cách sử dụng mysql_connect câu lệnh. Ví dụ:

  $con = mysql_connect('TÊN MÁY CHỦ','TÊN NGƯỜI DÙNG','MẬT KHẨU');

  Để được trợ giúp với thông tin mysql_connect, xem

  .
 2. Chọn cơ sở dữ liệu bạn muốn truy cập bằng cách sử dụng mysql_select_db. Ví dụ:

  mysql_select_db('DATABASENAME', $con)
  trong đó 'DATABASENAME' là tên cơ sở dữ liệu của bạn — tên này cũng sẽ hiển thị trên trang chi tiết của cơ sở dữ liệu.

Sau khi thiết lập kết nối và lựa chọn cơ sở dữ liệu, bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng PHP.

Để giúp bạn tạo chuỗi kết nối riêng của mình, chúng tôi đã đưa vào một ví dụ bên dưới.

Ví dụ chuỗi kết nối MySQL với PHP

<?php //Sample Database Connection Syntax for PHP and MySQL. //Connect To Database $hostname="your_mysqlserver.secureserver.net"; $username="your_dbusername"; $password="your_dbpassword"; $dbname="your_dbusername"; $usertable="your_tablename"; $yourfield = "your_field"; mysql_connect($hostname,$username, $password) or die ("<html><script language='JavaScript'>alert('Unable to connect to database! Please try again later.'),history.go(-1)</script></html>"); mysql_select_db($dbname); # Kiểm tra xem hồ sơ có tồn tại không $query = "SELECT * FROM $usertable"; $result = mysql_query($query); if($result) { while($row = mysql_fetch_array($result)) { $name = $row["$yourfield"]; echo "Name: ".$name."<br>"; } } ?>

Để biết thêm chi tiết, hãy xem trang Chức năng MySQL tại php.net.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?