Kết nối với MySQL bằng cách sử dụng PHP

Bạn có thể truy cập các cơ sở dữ liệu MySQL trực tiếp thông qua các bản thảo PHP. Việc này cho phép bạn đọc và viết dữ liệu vào cơ sở dữ liệu trực tiếp từ website của bạn.

  1. Kết nối với máy chủ MySQL bằng câu lệnh mysqli_connect. Ví dụ:
    $con = mysqli_connect('TEN_MAY_CHU_LUU_TRU','TEN_NGUOI_DUNG','MAT_KHAU');

    Để được trợ giúp về thông tin mysqli_connect, xem Tìm tên máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn.

  2. Chọn cơ sở dữ liệu mà bạn muốn truy cập bằng mysqli_select_db. Ví dụ:
    mysqli_select_db('TEN_CSDL', $con)

    Trong đó 'DATABASENAME' là tên cơ sở dữ liệu của bạn — tên này cũng sẽ hiển thị trên trang chi tiết cơ sở dữ liệu của bạn.

Sau khi thiết lập kết nối và lựa chọn cơ sở dữ liệu, bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng PHP.

Để giúp bạn tạo chuỗi kết nối riêng của mình, chúng tôi đã đưa vào một ví dụ bên dưới.

Ví dụ chuỗi kết nối PHP với MySQL

Chuỗi kết nối này sẽ tìm trong một cơ sở dữ liệu (your_dbusername, tìm một bảng cụ thể (your_tablename), rồi liệt kê tất cả các giá trị trong bảng đó hoặc trường (cột) bạn chỉ định (your_field).

?php
	//Cú pháp kết nối cơ sở dữ liệu mẫu cho PHP và MySQL.
	
	//Kết nối với cơ sở dữ liệu
	
	$hostname="your_hostname";
	$username="your_dbusername";
	$password="your_dbpassword";
	$dbname="your_dbusername";
	$usertable="your_tablename";
	$yourfield = "your_field";
	
	mysqli_connect($hostname,$username, $password) or die ("html>script language='JavaScript'>alert('Không thể kết nối với cơ sở dữ liệu! Vui lòng thử lại sau.'),history.go(-1)/script>/html>");
	mysqli_select_db($dbname);
	
	# Kiểm tra xem có hồ sơ không
	
	$query = "SELECT * FROM $usertable";
	
	$result = mysqli_query($query);
	
	if($result){
		while($row = mysqli_fetch_array($result)){
			$name = $row["$yourfield"];
			echo "Tên: ".$name."br/>";
		}
	}
?>

Để biết thêm chi tiết, hãy xem trang Chức năng MySQL tại php.net.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.