Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Kỹ thuật nhập nâng cao

Bài viết này đề cập đến một sản phẩm cũ không còn khả dụng cho khách hàng mới.

Bạn có thể quản lý tư cách thành viên và danh sách người đăng ký bằng cách tải lên một tập tin được định dạng đúng! Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu việc định dạng trong bài viết này.

Lưu ý: Những hướng dẫn này dành cho việc quản lý nâng cao các danh sách của bạn bằng cách tải lên một tập tin. Để đơn giản hơn, hãy xem hướng dẫn về cách thêm người đăng ký.

Có 4 chức năng khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Đây là các tiêu đề cột cho hàng đầu tiên trong bảng tính hoặc tập tin CSV của bạn:

HàmChức năng của hàm...
suppress_listChặn một liên hệ khỏi DUY NHẤT danh sách được đề cập.
unsuppress_listBỏ chặn một liên hệ khỏi DUY NHẤT danh sách được đề cập.
remove_listLoại bỏ liên hệ khỏi danh sách được đề cập nhưng không xóa hoặc chặn liên hệ.
add_listThêm liên hệ vào danh sách được đề cập.

Thiết lập tập tin của bạn

  • Địa chỉ email được ghi tại cột ngoài cùng bên trái, với tiêu đề email.
  • Những hàm này được ghi tiếp ở phần trên cùng dưới dạng tiêu đề, tùy theo cách kết hợp hoặc thứ tự mà bạn muốn sử dụng.
  • Chỉ một hàm mỗi cột.
  • Bạn có thể lặp lại cùng một hàm ở một cột khác.
  • Tên của danh sách bạn muốn quản lý được ghi tại ô bên dưới hàm, trong hàng có địa chỉ email mà bạn muốn áp dụng hàm này.

Ví dụ:

Bố cục tập tin mẫu để sử dụng các chức năng quản lý danh sách nâng cao.

Nếu như muốn thực hiện nhiều hàm cho cùng một liên hệ, bạn chỉ cần thêm một cột, chọn đúng hàm làm tiêu đề, rồi thêm tên danh sách vào cùng hàng chứa email. Như vậy, hàng tiêu đề của bạn sẽ là:

email, add_list, add_list, add_list, remove_list

Tất cả những thao tác đó sẽ được thực hiện, tất cả chỉ trong một bước, khi bạn tải tập tin lên cho người đăng ký.

Bước tiếp theo

  • Để có kết quả tốt nhất, hãy lưu bảng tính của bạn dưới dạng tập tin CSV.
  • Sau đó, tải tập tin lên cho người đăng ký.