Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

How do I install an SSL certificate on my server?

You can install SSLs from any company (or Certificate Authority - also known as a CA) on your server using these steps.

  1. Generate a certificate signing request (CSR).
  2. Request the SSL certificate.

    Note: These instructions apply to GoDaddy SSL certificates, but you will need to complete similar to steps for SSL certificates from any company.

  3. Install the SSL certificate.