GoDaddy Studio Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Làm việc với phông chữ

Tìm kiếm phông chữ hoàn hảo? Bạn cần tải lên phông chữ thương hiệu của mình? Chúng tôi đã hỗ trợ bạn. Tìm hiểu cách chọn một trong hàng trăm phông chữ từ thư viện của chúng tôi, làm cho phông chữ yêu thích của bạn dễ tìm hơn, tải lên và sử dụng phông chữ của riêng bạn.

Chọn một tùy chọn để tìm hiểu thêm:

Thêm thông tin