WordPress được quản lý Trợ giúp

Lập chỉ mục hình ảnh CDN và Yoast SEO

Để đảm bảo ảnh được Bảng điều khiển Tìm kiếm Google lập chỉ mục đúng cách khi sử dụng trình cắm Yoast SEO và CDN, bạn nên thêm một đoạn mã nhỏ vào đầu tập tin functions.php. Mã này sẽ cho phép Yoast SEO tạo đúng sơ đồ trang cho trang WordPress của bạn.

 1. Sửa đổi tập tin functions.php bằng cách thêm đoạn mã này vào đầu tập tin và thay thế example.com trong cả hai URL bằng URL của riêng bạn.
  
  function wpseo_cdn_filter($uri) {
   return str_replace('https://www.example.com', 'https://secureservercdn.net/example.com/', $uri);
  }
  
  add_filter( 'wpseo_xml_sitemap_img_src', 'wpseo_cdn_filter' );
    
 2. Lưu các thay đổi.
 3. Vui lòng truy cập cài đặt Sơ đồ trang Yoast SEO và tạo lại sơ đồ trang.

Sơ đồ trang bây giờ sẽ sử dụng URL CDN để tham chiếu ảnh. Sau thay đổi này, có thể mất vài ngày để ảnh lập chỉ mục lại trong Bảng điều khiển Tìm kiếm Google của bạn.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin