Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Leave emails on the server when using an email client

The default setting of some email clients is to download your messages from the server onto your computer. To keep a copy of your messages on the server, you must modify your settings in your email client.

Note: If multiple computers are used to access the same email account, the settings must be changed on each computer. Also, if multiple users access the same email account, each user must change this setting.

To Modify your Settings for Apple Mail for Mac OS X

 1. Open Apple Mail.
 2. From the Mail menu, select Preferences.
 3. Click Accounts, and select your email account.
 4. Go to the Advanced tab.
 5. Clear the Remove copy from server after retrieving a message checkbox.
 6. Click OK.

To Modify your Settings for Entourage

 1. Open Entourage®.
 2. From the Tools menu, select Accounts.
 3. Select your email account.
 4. Go to the Options tab.
 5. Under Server Options, select Leave a copy of each messages on the server.
 6. Click OK.

To Modify your Settings for Eudora 6

 1. Open Eudora.
 2. From the Tools menu, select Options.
 3. Select Incoming Mail.
 4. Select Leave mail on server.
 5. Click OK.

To Modify your Settings for Thunderbird and Netscape Mail

 1. Open Thunderbird® or Netscape Mail®.
 2. From the Tools menu, select Account Settings.
 3. Under your email account, select Server Settings.
 4. Select Leave messages on server.
 5. Click OK.

To Modify your Settings for Opera Mail

 1. Open Opera®.
 2. From the Tools menu, select Mail and chat accounts.
 3. Select your email account, and then click Edit.
 4. Go to the Incoming tab.
 5. Select Leave messages on server.
 6. Click OK.

To Modify your Settings for Windows (Vista) Mail

 1. Open Windows (Vista) Mail®.
 2. From the Tools menu, select Accounts.
 3. Select your email account, and then click Properties.
 4. Go to the Advanced tab, and select Leave a copy of messages on server.
 5. Click OK, and then click Close.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third party trademarks are property of their respective owners. All rights reserved.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.