GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Liên kết người nhận tiền với tài khoản CashParking của tôi


Bước 3 của loạt bài bắt đầu về CashParking®.

Thiết lập hoặc thay đổi thông tin tài khoản người nhận thanh toán của bạn để đảm bảo các khoản thanh toán hoa hồng của bạn được gửi đến đúng tài khoản.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm .
  2. Cuộn xuống và chọn phần Sản phẩm miền để mở rộng.
  3. Chọn Quản lý bên cạnh tài khoản CashParking® mà bạn sẽ làm việc.
  4. Chọn CashParking > Cài đặt > Cài đặt người nhận thanh toán .
  5. Chọn tài khoản Người nhận thanh toán mà bạn muốn nhận thanh toán hoặc thiết lập một tài khoản Người nhận thanh toán mới.
  6. Chọn Lưu để xác nhận thay đổi của bạn.

Thay đổi tài khoản Người nhận thanh toán được liên kết với tài khoản CashParking® của bạn bất kỳ lúc nào.

Xem thêm thông tin