Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Limitations to Restoring BAK Files

When restoring a SQL Server database back-up file in the Hosting Control Panel, you are limited to using BAK files that you created using the back-up feature in our Hosting Control Panel. You are not able to restore a BAK file that was created outside of our system. There are several reasons we have established this restriction:

  • Based on the Microsoft® security best practices, hosting providers should not enable users to restore BAK files from sources outside the hosting provider.
  • Certain security vulnerabilities can be passed through a BAK file, effectively allowing a malicious attacker to execute arbitrary code within a hosting provider's protected environment.

Based on this information, we observe the Microsoft® security recommendations and disallow restores of SQL Server BAK files that did not originate from a backup within our system. Therefore, you are not able to use the SQL Server restore feature to import a BAK file that came from a database outside our system or from a different hosting account.

For additional information about restoring your database, see the following articles:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.