Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Link image

This video and the instructions below it explain how to turn an image on your site into a link.

You can add a hyperlink to any image, which will trigger a web page to open whenever it’s clicked.

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. Click Edit Site.
 3. Click the page menu to choose a page where you want to link text.
  Click the page menu to choose a page
 4. Click the image and select Settings.
  Click Settings
 5. In the Link section, click the Destination menu to select a page on your site, or type a web address (URL) into the Destination field.
  In the Link section type a web address into the destination field

  Note: You can also use the Destination menu's Upload option to link an image to a downloadable file. See More Info below.

 6. Click Open link in new window if you want the viewer's Web browser to leave your site open in the original window.
 7. Click Save to close the Settings window.
 8. Click Publish to update your site online.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.